ആപേക്ഷികം

"ഒരിടം
നില്‍ക്കാനുണ്ടായാല്‍..
ഈ കാണും ഭൂമിയെ
അട്ടിമറിച്ചേനെ - ഞാന്‍"
ആര്‍ക്കമഡീസ്-
പറഞ്ഞതോര്‍ക്കുന്നു ഞാന്‍....
ഇറാഖില്‍ പിറന്നകുഞ്ഞ്
വാവിട്ടതില്
‍പ്രാര്‍ഥിച്ചു - ഞാന്‍"
ആര്‍ക്കമഡീസിന്‍
ബുദ്ധിയും ശൌര്യവും
നല്‍കല്ലെ ദൈവമെ...
ബുഷിന്റെ തലയില്‍"....!!!!!!ഒരു രാത്രിനീ
കൂട്ടിക്കുറിച്ചുണ്ടാക്കിയ-
അക്ഷരതുണ്ടിനാല്
‍ലോകം കരിയുന്നു
പിന്നെചാരമാവുന്നു
അവരുതിര്‍ത്ത കണ്ണീരും...
ബാഷ്പമാവുന്നു...

ആല്‍ബര്‍ട്ട്...
നീ അറിയുക-
സൃഷ്ടിപ്പിന്‍ വേദനയിലുമപ്പുറം
വേര്‍പാടിന്‍
തീരാ വേദന.....!!!
ചിന്ത ഓണ്‍ലൈന്‍ മാഗസിനിന്‍ ഓഗസ്റ്റ് ലക്കം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു..
http://www.chintha.com/node/2879