മൂട്ടകള്‍

ഒരിറ്റ് ചോരക്കായി
മൂട്ടകളെന്റെ
ഉറക്കം കെടുത്തുന്നു.
വെളിച്ചത്തിലാവാഞ്ഞിട്ടോ
പേടിച്ചിട്ടോ,
അവ
ഇരുളിനെ പുല്‍കുന്നു.
ബെഡ്ഡിനടിയില്‍
ബെഡ്ഡ് ഷീറ്റിനു പിറകില്‍
ബ്ലാങ്കെറ്റിന്‍ മടക്കില്‍
ഇരുട്ടില്‍ നിന്നിരുട്ടിലേക്കോടുന്നു
മൂട്ടകള്‍

ചൂടേല്പിച്ചു
ഡെറ്റോള്‍ തളിച്ചു
ഉറക്കമിളച്ചു-ഞാനും.
ചോര നിറഞ്ഞ്
വീര്‍ത്ത വയറുള്ള
വമ്പന്‍ മൂട്ടകള്‍
മാസ്കിങ് ടാപ്പില്‍
ഞെരിഞ്ഞമര്‍ന്നു
എന്നിട്ടും വേരറ്റില്ല..
ഇനി
ബോംബ് തന്നെ ശരണം..!!!