"നിന്റെ സൌഹൃദം പോലെ"

തോളത്ത് കൈവെച്ച്
കൈവിരല്‍ കോര്‍ത്ത്,
കൂടെ നടന്ന്..
കൂടണയുന്നേരം,
നിന്റെ വകയായിട്ടൊരു
"ബ്ലാങ്ക് എസ എം എസ്.."
പിന്നീടൊന്നിങ്ങനെയും .
“ നിന്റെ സൌഹൃദം പോലെ”..!


നടന്ന് തീര്‍ത്തതും,
കൂടെ ചിരിച്ചതും
കരഞ്ഞതും
പങ്ക് വെച്ചതും..
വെറുതെയാണെന്നോ..

അതോ
കാപട്യത്തിന്റെ
കറയില്ലാത്ത,
മുഖസ്തുതിയുടെ
വികല പൊലിവില്ലാത്ത
സൌഹൃദമെന്നോ..??
എന്ത് വായിക്കണം..

നീ തന്നെ പറ,
അടുത്ത എസ് എം എസ്സായെങ്കിലും....