ഓര്‍മ്മക്കൂട്ട്


മൌന മെഘങളേ…
ശാന്തതീരങളേ…
കരയനനുവദിക്കൂ….
ഒന്നു കരയാഅനനുവദിക്കൂ…
വര്‍ഷമെ ശീഷിരമേ,,
കാറ്റിന്‍ സുഗന്ധമേ,,,
പാടാനനുവദിക്കൂ ,,,,,,വ്യഥകള്‍
പടാനനുവദിക്കൂ,,,,,,,

നൂലറ്റ പട്ടം പോല്‍….
പുഞ്ച വയല്‍ വരമ്പില്‍
ആപ്പൂപ്പന്‍ താടിയായ്
ഓടിക്കളിചതും
മറക്കാനനുവദിക്കൂ
കാലമേ,,,
മറക്കാനനുവദിക്കൂ….

ഇത്തിരി ചേറുമായ്
മണ്ണപ്പം ചുട്ടതും…
കണ്ണാരം പൊത്തിനമ്മള്‍..
കുസ്രുതി കളീചതും….
വെറുക്കാനനുവദിക്കൂ… പ്രിയ സഖി നീ......
അകലാനനുവദിക്കൂ…….
‘ചിരട്ടവയലിന്‍‘ എന്ന ടെലി ഫിലിമിനു വേണ്ടി മുഹ്സിന്‍ അലി കുരിക്കള്‍ സംഗീതം നല്‍കി..സുഹ്രുത്ത് റസീസ് അഹമ്മദ് ശബ്ദം നല്‍കി..
ഓഡിയോ ഇതാ ഇവിടെ

നഷ്ടസ്വപ്നങ്ങള്‍

സ്നേഹത്തിന്‍ മുകിലെങ്ങോ പെയ്തൊഴിഞുവോ?
പിരിശത്തിന്‍ നിറമാരോ മായ്ചിടുന്നുവോ??

ദീപം മെല്ലയണഞ്ഞു..
പുതു വെട്ടം താനെയകന്നു
ഇരുളാല്‍ നിറയുന്നുള്ളം - ഏതൊ
വാല്‍സല്യം തേടിയലഞു…

കഥകള്‍ രചിക്കാതെ
കവിത കുറിക്കാതെ
മലയും പുഴയും തെങിടുന്നൂ……
നീറുന്ന ഹ്റ്ദയത്താല്‍
പാടാനറിയാതെ
പറവകള്‍ കൂടണഞ്ഞൂ…………….
ഞാനും….
മൌനമായ് തേങ്ങിടുന്നൂ……
‘ചിരട്ടവയലിന്‍‘ എന്ന ടെലി ഫിലിമിനു വേണ്ടി മുഹ്സിന്‍ അലി കുരിക്കള്‍ സംഗീതം നല്‍കി....