പ്രവാസി

വാശിയാണ്
ചില നേരങ്ങളില്‍
അവള്‍ വിളിക്കട്ടെയെന്ന്
അവന്‍ വിളിക്കട്ടെയെന്ന്
അവിടുന്നാരേലുമൊരു
മിസ്സ് കാളടിക്കട്ടെ..
അങ്ങനെ ഞാനും- സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നറിയാന്‍..
ഒന്നും കണ്ടില്ലേലുമവസാനം
ഞാനങ്ങോട്ട് തന്നെ വിളിക്കും
നീയെന്നെമറന്നാലും,
നിന്നെ ഞാനോര്‍ക്കുന്നുവെന്ന്,
പറയാതെ പറയും
അങ്ങനെ
ആത്മനിര്‍വൃതിയടയും...