മെട്രൊ ഓണം


ഓണമായെങ്ങും,
ചാനലില്‍....!!
കറിക്കൂട്ടുകമ്പനികള്‍ക്ക്..!!.
മൊത്ത വില്പനക്കാര്‍ക്കും...
ആര്‍ക്കൊപ്പമെന്നറിയില്ല,
ആഘോഷിക്കും, ഞാനും...
പണ്ടുണ്ടൊരു സദ്യയുടെ
പുളിചു തേട്ടുമോര്‍മ്മയില്‍...
വരികള്‍ മറന്നെങിലും,
പുത്തനീണത്തില്‍,
ബോറടിപ്പിക്കും,
പൂവേ... പൊലി കേള്‍ക്കും..
സ്വര്‍ണ്ണകിരീടമണിഞ്ഞ്,
കൊമ്പത്തിരിക്കും,
മാവേലിയെ കണ്ട്,
സായൂജ്യമടയും..!!
തുമ്പക്കും, മുക്കുറ്റിക്കും പകരമായ്,
വെള്ളം തളിച്ച, ഒരിക്കലും വാടാ-,
തമിഴ് ജമന്തി വാ‍ങ്ങും...
സ്റ്റോക്ക് തീര്‍ന്നെങ്കില്‍,
ഉപ്പില്‍ ചായം ചാലിച്ച്,
ഫ്ലാറ്റിലെ ടൈത്സില്‍ നിരത്തും....
കീറാത്ത - കറയുറ്റാത്ത,
ഇലയിലൊരു സദ്യയും..!!
കൂട്ടുകാര്‍ക്കാഞ്ചെട്ട്...
എം എം എസ്സയക്കും...
പായസക്കൂട്ടിനെ പഴിച്ച്
നീട്ടിയൊരേമ്പക്കം വിട്ട്
തിയെറ്ററിലിരുന്ന്,
അലിഭായിയെ കൂക്കി വിളിക്കും...