ഹംസഗീതം


ഇനിയധികം
കാലമില്ലെന്നു-
റപ്പയതാവാം..
ഹംസഗീതം പാടുന്നത് വെറുതെ..

അന്നോളം പാടിയ
അപസ്വരങ്ങളും,
തിന്നൊടൊക്കിയ മീനുകള്‍,
ചെയ്തുകൂട്ടിയക്രമങ്ങള്‍,
അരികിലെത്തിയപ്പോള്‍
കാലില്‍ കൊത്തി
മുറിവേല്‍പ്പിച്ചതുമെല്ലാം
മറന്ന്,
മധുരമാം ശ്രുതി മാത്രം
വര്‍ണ്ണിച്ച്,
വഴ്തപെട്ടവളാ‍ക്കി-
ലോകമവളെ..!!!

ഇന്നിന്റെ നേതാവും,
ബുദ്ധിജീവിയും
തഥൈവ:...!!!