മൗനം


മുഖഭാഷ ധിക്കാരമെന്ന്,
മുന്‍ വിധിയെഴുതി
തഴയപ്പെട്ടു


വാക്കില്‍ മയമില്ലെന്ന്,
വായടപ്പിച്ച്,
വെറുക്കപ്പെട്ടു.

മൗനം രണ്ടാം ഭാഷയായപ്പോള്‍
മാന്യനാക്കി,
സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടു.