ചിലന്തി..എട്ടുകാലുമായ്,
ദേഹം നിലം തൊടീക്കാത്ത
ഹേ ചിലന്തീ...
നീ വിഡ്ഢി..!!
ഇങ്ങേ കൊമ്പില്‍ നിന്ന്
അങ്ങേ കൊമ്പിലോട്ടൂഞ്ഞാലാടി
ദുര്‍ബലമാം നിന്‍ ഉമിനീര്‍ നൂറ്റ്
വട്ടത്തില്‍ വലതീര്‍ത്തവന്‍
നീയാണ് വിഡ്ഢി..!
മാവ് പ്ലാവിനോടും
തെങ്ങ് കവുങ്ങിനോടൂം,
കൂട്ടാവില്ലൊരിക്കലുമെന്നറിയാതെ,
അവരെ തമ്മില്‍ കൂട്ടാന്‍ ശ്രമിച്ച
നീയല്ലെ,
ആഗോള വിഡ്ഢി....!!
ഉണങ്ങി തൂങ്ങിയ മടലുമായി
പുരയുത്തരത്തെ ബന്ധിച്ച്
എന്ത് നേടി നീ വെറും ചെറു
പൂമ്പാറ്റയും വണ്ടും പ്രാണിയുമല്ലാതെ.
പണ്ടു മുതലേതോ
മൂഢ കവിഭാവനയില്‍,
നിന്‍ വിരുത് വാഴ്തപെട്ടത്
നീയാസ്വദിച്ച്,
ലോകം മുഴുക്കെ നിന്‍
നൂലില്‍ ബന്ധിതമെന്ന്
തെല്ല്ലല്ലാതഹങ്കരിച്ചു
നീ - പമ്പരവിഡ്ഢി..
ഇലയുണങ്ങും ശിഖിരവും..
അന്നു നിന്‍ കോട്ട തകരുമെന്ന്
നീയോര്‍ത്തുവോ..??
പ്ലാവൊരു നാള്‍
വീഴ്ത്തപ്പെടുമെന്നും,
ശക്തമല്ലാത്തൊരു കാറ്റില്‍ പോലും
നിന്‍ തുപ്പലലിഞ്ഞ് ചേരുമെന്നും
നിന്‍ ചെറു ബുദ്ധിയിലുദിച്ചില്ല..
കാലം തേളിയിച്ചു
നീയാണ് വിഡ്ഢി..!!
ഇത്തിരി പോന്ന ചിലന്തി
നീയാണ് വിഡ്ഢി,,!!!ചിത്രത്തിനു കടപ്പാട്,
read it here also