മുന്‍തളിറിന്റെ പാദുകം


വിശ്രമിക്കാനൊരു നാള്‍,..
തണലിലിരുന്ന,
ന്യൂട്ടന്റെ തലയില്‍,
ചെമപ്പ് നിറമുള്ള-
ഒരാപ്പിള്‍ വീണതാണ്,
സ്വബോധോദയത്തിനും,
ശേഷം,
ഭൂഗുരുത്വ തത്വത്തിനും,
കാരണമായത്..!!

ഇനിയുള്ള കാലം,
കാലും നീട്ടി-
വിശ്രമിക്കാനൊരുങ്ങും,
യാങ്കി തമ്പുരാന്റെ,
തലയിലുതിര്‍ത്ത,
ചോരയില്‍ കുതിര്‍ന്ന-
മുന്‍തളിറിന്റെ പാദുകം,
എന്തു ബോധ്യമാവും നല്‍കുക?
ആ നീച ജന്മത്തിന്???‍