റമീസിന്റെ അലാറം


അയ്യപ്പബൈജുവിനെ പോലെ,
ഒരലാറമുണ്ട്,
*റമീസിന്റെ റൂമില്‍,
ബഡ്ഡിന് കീഴെയൊരു
മൂലയിലായിട്ട്..
രാവിലെയഞ്ചിനെന്നും
പിരടിക്കഞ്ച് കിട്ടിയാലും,
തെറിവിളിക്കാന്‍
ഒരുളുപ്പുമില്ലാതെ
ഉറക്കമുണര്‍ത്തിയവന്റെ -
കൈനീട്ടം വാങ്ങിവെക്കുന്നു
പാവം അലാറം..!!


*ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒരു കഥാപാത്രമാണ് റമീസ്