നടുവേ ഓടുമ്പോള്‍..

മധ്യത്തിലൂടോടാനായിരുന്നു
എന്നുമിഷ്ടം..
ശല്യമായിട്ടാരും
പിന്നില്‍ ഹോണാടിക്കില്ല,
ഇടതോ വലതോ മാറാന്‍,
കണ്ണു ചിമ്മിക്കണം..
മടി -
അതിനൊട്ടനുവദിക്കുന്നുമില്ല..!

ഇടത്തോടുന്ന ഹമ്മര്‍,
എന്നെക്കാളേറെ മുമ്പിലാണ്,
വലത്തോടൂന്ന,
നരച്ച
മേര്‍സിഡിസ്,
ഏറെ പിന്നിലും...
ഗര്‍വ്വോടെ,
ഇടത് മാറുമ്പോള്‍,
പാഞ്ഞുവന്ന,
ലാന്റ് ക്രൂസിയറിനടിയില്‍
പിടഞ്ഞു..
തിമിരം ബാധിച്ച
കണ്ണുകള്‍ തന്നെ പ്രശ്നം..

ഓര്‍ക്കണമായിരുന്നു,
എന്റെയും അവന്റെയും
ചോരത്തിളപ്പിലെ
അന്തരം..