നഷ്ടസ്വപ്നങ്ങള്‍

സ്നേഹത്തിന്‍ മുകിലെങ്ങോ പെയ്തൊഴിഞുവോ?
പിരിശത്തിന്‍ നിറമാരോ മായ്ചിടുന്നുവോ??

ദീപം മെല്ലയണഞ്ഞു..
പുതു വെട്ടം താനെയകന്നു
ഇരുളാല്‍ നിറയുന്നുള്ളം - ഏതൊ
വാല്‍സല്യം തേടിയലഞു…

കഥകള്‍ രചിക്കാതെ
കവിത കുറിക്കാതെ
മലയും പുഴയും തെങിടുന്നൂ……
നീറുന്ന ഹ്റ്ദയത്താല്‍
പാടാനറിയാതെ
പറവകള്‍ കൂടണഞ്ഞൂ…………….
ഞാനും….
മൌനമായ് തേങ്ങിടുന്നൂ……
‘ചിരട്ടവയലിന്‍‘ എന്ന ടെലി ഫിലിമിനു വേണ്ടി മുഹ്സിന്‍ അലി കുരിക്കള്‍ സംഗീതം നല്‍കി....

No comments: