മരീചിക

ഇന്നു ഞാനറിയുന്നു,
എനിക്കുള്ളതല്ലൊന്നും..!
മിഥ്യ..എല്ലാം മരീചിക
എന്‍ നേത്രമാരോ മറക്കുന്നു,
ആഗ്രഹിക്കുന്നെല്ലാം വെറുതെ
നല്‍കില്ലയാരും- അറിയാം
കയ്യാളുന്നുവെല്ലാംചില മേലാള വര്‍ഗ്ഗം...!!
ആത്മസുഹ്രുത്ത്-അന്ന്യമാണെനിക്ക്..
എങ്ങു തിരിഞ്ഞാലും,
ഇരുള്‍ മാത്രമീഭൂവില്‍..
തപ്പുന്നു തീരയുന്നുവെങ്കിലും,,
ഏതോ ചിലസ്നേഹ ജന്മങ്ങളെ

No comments: