ശേഷ ക്രിയ

ഇന്നോളം കത്തിയമര്‍ന്ന,
ചെറുപൈതങ്ങള്‍ക്ക്
ശേഷക്രിയക്കൊരു -കളം
ഞാ‍നെവിടെ തീര്‍ക്കും..
വൈറ്റ് ഹൌസിനുമ്മറക്കോലായില്‍,
അഗ്നികുണ്ഡമൊരുക്കട്ടെയൊ.. ??
ബുഷ്- നിന്‍ കാല്‍പാദങ്ങളിലൊരു റീത്തും.....
ഇറാഖിലേം പാലസ്തീനിലേം,
ചോരയെടുത്തൊരു ചുട്ടികുത്തി,
ചീവീടു കരയാത്ത

അഫ്ഗാന്‍ കുന്നുകളില്‍
ഓടിയോടി,
എന്നമ്മമാരുതിര്‍ത്ത-
കണ്ണീര്‍ ഗംഗയില്‍,
ഒഴുക്കട്ടെ ചിതാഭസ്മം......

1 comment:

ആര്‍ബി said...

ചോരയെടുത്തൊരു ചുട്ടികുത്തി,
ചീവീടു കരയാത്ത
അഫ്ഗാന്‍ കുന്നുകളില്‍
ഓടിയോടി,
എന്നമ്മമാരുതിര്‍ത്ത-
കണ്ണീര്‍ ഗംഗയില്‍,
ഒഴുക്കട്ടെ ചിതാഭസ്മം......