വിഷുക്കണി

കണി -കണി
പുലര്‍ചെയമ്മയെന്‍
കണ്ണു പൊത്തി
പതിയെനടത്തി..
മുറിയിലെന്‍ കണ്‍നിറഞ്ഞു...
ക്രിഷ്ണന്‍ -പാടാനറിയാതെ,
പുല്ലങ്കുഴലുമായ്....
നീലനല്ലതെയൊരു ,
പ്രതിമമാത്രം

വെള്ളരിതന്‍ നൈര്‍മല്യമില്ല-
തില്‍ നിന്നും
അസഹ്യമാം ഫ്യുരുഡാന്‍ മണം
പരക്കുന്നു,,
കൊന്നതന്‍ നിറത്തിനു,
മലയാളിത്തമശേഷമില്ല..!!
ഉണങ്ങി ചുങ്ങിയവിദേശിമാത്രം...
കേട്ടു,വിഷുപക്ഷി പാടുന്നു
ബോംബിനലര്‍ച പോല്‍...
എന്‍ബാല്യമൊര്‍ത്തിരുന്നു-ഞാന്‍
പിന്നന്തിയിലെന്‍ കൊച്ചനിയനുരിയാടുന്നു,
വിഷുവിന്റെ പൊയ്മുഖങ്ങള്‍..
പുസ്തകത്താളിലിനിയും,,,
മഷിമാഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവസന്തകാലം........

2 comments:

katta said...

superb

SHAREEF CHEEMADAN said...

വെള്ളരിതന്‍ നൈര്‍മല്യമില്ല-
തില്‍ നിന്നും
അസഹ്യമാം ഫ്യുരുഡാന്‍ മണം
പരക്കുന്നു.

മണമുളള നൊസ്ററാള്ജിയ.